Album of Riurik

Baby Riurik
Baby Riurik

Tiny tot but looking GOOD
Tiny tot but looking GOOD

Gizelle stage
Gizelle stage

MiG Riurik and me again on the stage of Gizelle.

Baby Riurik
Baby Riurik

1/31